Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1412

19-07-12 12:01
Din 19.07.2012 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 26.07.2012, orele 16.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Primăriei Municipiului Reghin pe anul 2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 din HCL nr. 17/10.02.2012 privind modificarea anexei 1 din HCL nr. 104/25.07.2011 privind modificarea anexei nr.1 din  HCL nr. 103/14.07.2011 privind modificarea HCL nr.36/28.02.2011 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes local.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment  Achizitii Publice
     Pr.de hot. Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe domeniul public până la data de 31.12.2012 pentru construcţiile demontabile-garaje situate în cartierul Iernuţeni, zona Canalului Morii, de la numerele 72 la 105, inclusiv cele numerotate cu A şi B.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Urbanism
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism.

4. Proiect de de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu”LOCUINŢE INDIVIDUALE STRADA DEDRADULUI - FN - REGHIN ”  pe terenurile înscrise în CF nr. 54.899 REGHIN, cu nr. cad. 3383, CF nr. 55.055 REGHIN, nr. cad. 3382 şi CF nr. 55.056 REGHIN nr. cad.3381,proprietari IONEL GHEORGHE - MARIAN şi GIURGIU VASILE.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Urbanism
     Pr.de hot.Comisia juridică, urbanism.

5. Proiect de de hotărâre privind modificarea art.2 şi art.3 din H.C.L. Reghin nr.19/2008 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local în comisia de vânzare a spaţiilor cu destinaţia de spaţii medicale, respectiv în comisia de contestaţii, conform prevederilor O.U.G. nr.68/2008
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

6. Proiect de de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL Reghin nr.73/2010 privind constituirea  Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal Reghin ”dr. Eugen Nicoară”, în sensul modificării componenţei privind reprezentanţii numiţi de Consiliul Local şi  de primar.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

7. Proiect de de hotărâre privind numirea unor reprezentanţi ai Consiliului local în consiliile de administraţie la unităţile de învăţământ din Municipiul Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei delegaţiei Municipiului Reghin ce se va deplasa în localitatea Ungheni – Republica Moldova în perioada 31 august – 2 septembrie 2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Relaţii Internaţionale
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei delegaţiei Municipiului Reghin ce se va deplasa în localitatea Nagykőrös - Ungaria  în perioada  7 - 9 septembrie 2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Relaţii Internaţionale
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Consorţiului „Grădiniţe” Reghin, cu sediul la Grădiniţa cu Program Prelungit nr.5, Reghin, str. Gării nr.4.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Relaţii Internaţionale
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Cărţii Funciare nr. 13895/Nr. Cad 1416, 1421 prin diminuarea cu suprafaţa de 2.000 mp., respectiv 75600 mp. Teren aflat la dispoziţia comisiei de fond funciar.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Birou Cadastru
     Pr.de hot.Comisia juridică, urbanism.

12. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului municipiului Reghin în Adunarea Generală a Asociaţilor în ADI ECOLECT MURES.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment  APL
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării deplasării Ansamblului de dansuri populare „Doina Mureşului” din Reghin cu ocazia participării acestuia la Festivalul Internaţional de folclor din Bulgaria în perioada 12-21 iulie 2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării deplasării Formaţiei de dansuri populare maghiare a Casei de Cultură „Eugen Nicoară ” din Reghin cu ocazia participării acesteia la Festivalul Internaţional al Tineretului European din Ungaria, în perioada 08.07.2012-15.07.2012
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.

15. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei activităţi de interes public de voluntariat în cadrul Serviciului de Poliţie Locală Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Poliţia Locală
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de reprezentare a instituţiei în justiţie, respectiv acţiune în pretenţii, prima instanţă,  în litigiul ce urmează a fi declanşat împotriva TIVI KFT cu sediul în Ungaria, jud. Komarom-Esztergom.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment  Achizitii Publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică.

17. Raport al Serviciului Public de Asistenţă Socială privind serviciile şi activitatea mediatorului sanitar, derulată în perioada ianuarie-iunie 2012.

18. Diverse.       

Primar                 
MARIA PRECUP

Avizat Pentru Legalitate,
Secretar,
GABRIELA KOSS