Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR. 1391

10-07-12 13:54
DIN 10.07.2012 privind delimitarea si numerotarea secţiilor de votare din mun. Reghin
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Având în vedere referatul Compartimentului Administraţie Publică locală, înregistrat sub nr.10725 din 10.07.2012  - prin care propune delimitarea si numerotarea secţiilor de votare în municipiul Reghin;
Văzând prevederile art.17 si 18 din Legea nr.3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea nr.34/06.07.2012 – privind stabilirea obiectului si a datei referendumului national pentru demiterea Presedintelui Romaniei., si pct.16 din anexa la H.G nr.683/2012-privind aprobarea calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare desfasurarii referendumului national din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Presedintelui Romaniei,
In baza art.63 alin.1 lit.a., alin.2. combinat cu art.68 din Legea 215/2001-privind administraţia publică locală-republicată şi actualizată;

DISPUN:

Art.1.-Se delimitează secţiile de votare din cadrul  mun. Reghin, judeţul Mureş in vederea organizarii si desfasurarii referendumului national din data de 29 iulie 2012  pentru demiterea Presedintelui Romaniei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.2.-Prezenta dispoziţie se comunică la: -Instituţia Prefectului jud.Mureş; - Primarului mun.Reghin, -Afişare la secţiile de votare; -Mass-media, site-ul primăriei.

PRIMAR,
PRECUP MARIA           

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
GABRIELA KOSS