Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1166

06-06-12 14:23
DIN 06.06.2012
ing.NAGY ANDRÁS, primarul municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Văzând Referatul Compartimentului Administraţie Publică Locală,  nr.8762/2012;
Având în vedere  prevederile art.103 lit.g, art.104 şi art.105 lit.a. din Legea nr.67/2004-pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In baza art.63 alin.1. lit.a. şi alin.2. combinat cu art.68 alin.1. din Legea 215/2001-privind administraţia publică locală-republicată;

DISPUN:

Art.1.-  In data de 10 iunie 2012, intre orele 7,00-21,00  se interzice  comercializarea şi consumarea  de băuturi alcoolice pe o rază de 500 metri în jurul secţiilor de votare din municipiul Reghin delimitate prin Dispoziţia Primarului nr. 758/2012 modificata prin Dispozitia Primarului nr.831/2012.

Art.2.-Încălcarea prevederilor art.1. constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2200 la 3000 lei conform art.104 din Legea nr.67/2004-cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.3.-Constatarea contravenţiilor se face de către Poliţia municipiului Reghin.

Art.4.-Prezenta dispoziţie se comunică la: -Instituţia Prefectului jud.Mureş; - Primarului mun.Reghin,-Biroul electoral de circumscriptie municipala nr.2-Reghin, -Afişare la secţiile de votare; -Poliţia mun.Reghin, Jandarmerie mun.Reghin, Serviciul Poliţia locala, Mass-media, etc.

PRIMAR,
ing.NAGY ANDRÁS    

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
KOSS GABRIELA