Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1165

06-06-12 14:21
DIN 06.06.2012
ing.NAGY ANDRÁS, primarul municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Văzând Referatul Compartimentului Administratiei publice locale nr.8761/2012
Având în vedere  prevederile  din Legea nr.67/2004 - pentru alegerea  autorităţilor administraţiei publice locale-cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Hotararea nr.10/2012 a Biroului Electoral Central;
In baza art.63 alin.1. lit.a. şi alin.2. combinat cu art.68 alin.1. din Legea 215/2001-privind administraţia publică locală-republicată;

DISPUN:

Art.1.- Pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor administrative dispuse de presedintii birourile electorale ale sectiilor de votare referitoare la afişajul electoral,(indepărtarea materialelor de propagandă electorala  de orice tip  din şi de pe clădirea sediului  sectiei de votare), din partea Primăriei mun.Reghin se desemnează Serviciul  Politia Locala, precum  şi  următoarele persoane:
     DEMENY LASZLO- muncitor vopsitor
     ZIDAR VICTOR- şofer aparatul propriu
     BLOJ DUMITRU-muncitor
     VARGA CSABA-sofer
     BUCIN ALIN VASILE –şofer
     GOTTFERT IOAN - muncitor

Art..2-Indepartarea materialelor de propoganda electorala  de orice tip  din si de pe cladirea sediului sectiei de votare, dispusa de presedintele sectiei de votare se aduce la indeplinire de persoanele desemnate la art.1, in cel mult 2 ore de la comunicare.

Art.3.-Pentru asigurarea permanentei  la sediul Primariei mun.Reghin  pentru perioada  08.06.-10.06.2012 se desemneaza  persoanele  cuprinse in graficul orar - anexă ce face parte integrantă din prezenta dispoziţie.  

Art.3.-Prezenta dispoziţie se comunică la: -Instituţia Prefectului jud.Mureş; - Primarului mun.Reghin, -preşedinţilor   secţiilor  de votare; -persoanelor nominalizate la art.1 si 2. Mass-media, site-ul Primăriei mun.Reghin.

PRIMAR,
ing.NAGY ANDRÁS 
 
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
Jr.GABRIELA KOSS