Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.6

09-01-13 16:36
Din 09.01.2013 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă extraordinară
Ec. PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.2 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 11.01.2013, orele 12.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Impozite si taxe locale
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

PRIMAR,          
MARIA PRECUP  

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR,
BOTA MIRELA MINODORA