Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.2489

28-11-12 11:51
DIN 28.11 2012
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Văzând Referatul Compartimentului Administraţie Publică Locală,  nr.17310/27.11.2012; 
Având în vedere  prevederile Legii nr.35/2008-pentru alegerea Camerei Deputatilor şi Senatului, cu modificările şi completările ulterioare şi   Deciziei  nr.14/11.10.2012 a Biroului Electoral Central –privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot, precum si pentru  buna organizare a alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012.
In baza art.63 alin.1. lit.a. şi alin.2. combinat cu art.68 alin.1. din Legea 215/2001-privind administraţia publică locală-republicată;

DISPUN:

Art.1.- In data de 09 DECEMBRIE  2012, intre orele 7,00-21,00 se interzice  comercializarea sau consumarea  de băuturi alcoolice pe o rază de 500 metri în jurul secţiilor de votare din municipiul Reghin delimitate prin Dispoziţia Primarului nr.2180/2012 si Ordinul Prefectului nr.386/2012.

Art.2.-Cu asigurarea  respectării şi publicităţii prevederilor art.1 din prezenta dispozitie se imputerniceşte Serviciul Politia Locala,  Politia municipiului Reghin, si  Jandarmeria mun.Reghin.

Art.3.-Prezenta dispoziţie se comunică la: -Instituţia Prefectului jud.Mureş; - Primarului mun.Reghin, -Afişare la secţiile de votare; -Poliţia mun.Reghin, Jandarmerie mun.Reghin, Serviciul  Poliţia Locala, Mass-media, -site-ul primariei,  etc.

PRIMAR,
PRECUP MARIA    

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
BOTA MIRELA MINODORA