Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.2294

25-10-12 13:23
Din 25.10.2012 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 31.10.2012, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Primăriei Municipiului Reghin pe anul 2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
2. Proiect de hotărâre privind mandatarea domnului consilier Pădurean Mihai, ca reprezentant al municipiului Reghin în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA TG Mureş din data de 14.11.2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a  Serviciului Public de Asistenţă  Socială.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Public de Asistenţă Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Biroul Resurse Umane, Salarizare.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public  Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei Reghin. 
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
6. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea liniei de garda în specialitatea medicină de urgenţă în cadrul Spitalului Municipal „Dr. Eugen Nicoara Reghin”.     
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Administraţie Publică locală.
    Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea înscrisurilor Inventarului Bunurilor care aparţin domeniului public Stadion „Avântul Reghin”.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică,urbanism, cultura
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Reghin în domeniul privat a unui teren în suprafaţă de 8.64 mp, în vederea concesionării directe către domnul  Toncean Dorin pentru extinderea construcţiei –apartament proprietate personală-situat în Municipiul Reghin, B-dul Unirii, bl. 10, sc.III, ap.1 parter, prin edificarea unui balcon.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Achiziţii Publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrisurilor şi transcrierea dreptului de proprietate în favoarea Municipiului Reghin –domeniul public 1/1 din CF 5201 Reghin în CF 4058 Reghin, nr. Top. 328/1/1/2/1, parţial în CF 5773 Reghin şi CF 5767 Reghin, în vederea înscrierii în CF a Grădiniţei cu Program Prelungit Nr.1
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
     Pr.de hot.Comisia juridică,urbanism.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare unitate individuală situată în B-dul Unirii nr. 57.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
     Pr.de hot.Comisia juridică,urbanism.
11. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 1 din HCL nr. 71/29.05.2012 şi transmiterea în administrare a unor apartamente cu destinaţie locuinţe de serviciu din blocul situat în Municipiul Reghin, B-dul Unirii nr. 57.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării demersurilor legale de vânzare a suprafeţei totale de 290 mp. teren aferent centralei termice dezafectate din  str. Pomilor F.N., aparţinând Statului Român, către proprietara construcţiei dna Schneider Kristina.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Urbanism
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism.
13. Proiect de hotărâre privind susţinerea participării unui elev-sportiv de la Gimnaziul „Alexandru Ceuşianu” din Reghin, la Campionatul Mondial de şah din Slovenia, în perioada 05-20.11.2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.
14. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile noiembrie-decembrie 2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul de lucru al Consiliului Local
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
15.Adresa Federaţiei Naţionale pentru Protecţia Animalelor nr. 14.181/26.09.2012-privind adăposturile de câini din municipiul Reghin şi modalităţile de eficientizare a gestionării câinilor.
16. Diverse.

Primar      
MARIA PRECUP

Avizat Pentru Legalitate,
P. Secretar,
MOLDOVAN VERDEŞ ADRIANA