Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1238

18-07-13 09:01
Din 18.07.2013 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 25.07.2013, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI 

1. Proiect de hotărâre privind  rectificarea Bugetului General al Primăriei municipiului Reghin pe anul 2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local a Programului Şcolar după şcoală şi încheierea Acordurilor de Parteneriat între: Municipiul Reghin, Fundaţia FAER Reghin, Şcoala Gimnazială Alexandru Ceuşianu Reghin, Şcoala Gimnazială Augustin Maior Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Public Asistenţă Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statelor de Funcţii ale Aparatului de specialitate al primarului, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Birou Resurse Umane
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

4. Proiect de  hotărâre privind atestatea apartenenţei la domeniul public al municipiului Reghin a imobilului-teren-în suprafaţă de 1.528 mp., situat în Reghin, str. P-ţa Petru Maior, nr.28, identificat în CF nr.53466 Reghin, nr. cad 3586.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5. Proiect de  hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice de actualizare date cadastrale a imobilului identificat în CF 653 Iernuţeni, număr topografic 242/5/b/2.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

6. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului teren şi construcţii în suprafaţă de 5.823 mp, situat în Reghin, str. Salcâmilor nr.1/B.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea demersurilor în vederea apartamentării blocului de locuinţe din Reghin, strada Salcâmilor nr.1, înscris în CF nr. 57431 REGHIN, nr.cad 57431.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

8. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al U.A.T.Reghin a imobilului teren şi construcţii situat în Reghin, str. Petru Maior nr. 11,12,13, jud. Mureş.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Reghin la festivalul multicultural internaţional „ARS MARIS”, ediţia a VII-a 2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune asupra imobilului construcţie şi teren situat în Reghin, P-ţa Petru Maior, nr.17, ap.5, jud. Mureş.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

11. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Liceului Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin asupra apartamentului nr. 116 cu destinaţia locuinţă de serviciu din blocul situat în Reghin, b-dul Unirii, nr. 57, jud. Mureş.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 6.000 lei, către Asociaţia Sportivă de Arte Marţiale „Red Dragon Fight Club” din Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei delegaţiei Municipiului Reghin ce se va deplasa în localitatea Nagykörős -Ungaria în perioada 5-8 septembrie 2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

14. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Reghin a imobilului –teren- în suprafaţă de 2.660 mp situat în Reghin, str. Salcâmilor nr.1, identificat în CF nr. 57.431 Reghin, nr. cad. 57431.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr.22/202662/05.03.2010, respectiv art.36 şi Anexa la contract-Politica Tarifară.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

16. Raport al Serviciului de Asistenţă Socială privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară, derulate în municipiul Reghin în perioada ianuarie 2013- iunie 2013.

17.  Diverse.        

Primar                 
PRECUP MARIA

Avizat Pentru Legalitate,
Secretar,
BOTA MIRELA MINODORA