Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR. 532

19-03-13 11:17
Din 19.03.2013 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 25.03.2013, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind mandatarea dlui Pădurean Mihai, ca reprezentant al muncipiului Reghin în Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş din data de 11.04.2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiuni privind serviciile sociale acordate în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Public de Asistenţă Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2013 o locuinţă socială.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Public de Asistenţă Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuinţe din Blocul de locuinţe sociale situat în Reghin, str. Salcâmilor nr.1, dnei Antal Ilona, domiciliată în Reghin, P-ţa Petru Maior, nr.50, ap.10, persoană care urmează a fi evacuată din locuinţa retrocedată fostului proprietar. 
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Public de Asistenţă Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea alocaţiei zilnice de hrană la Creşa nr.1 din Municipiul Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Public de Asistenţă Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică,  cultură.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării demersurilor legale de încheiere a contractului de închiriere dintre Parohia Romano-Catolică Reghin şi Municipiul Reghin pentru imobilul situat în Reghin, str. Castelului nr.67, în care funcţionează Grădiniţa cu program normal nr.7 Apalina-Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică,urbanism, cultură.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 18.000 lei, sumă necesară deplasării unei delegaţii de 26 de persoane din cadrul Şcolii Gimnaziale „Augustin Maior” din Reghin la Zilele oraşului Bourg-La Reine din Franţa, în perioada 29 mai-2 iunie 2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

8. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Spitalul „Dr. Eugen Nicoară”, a imobilului situat în Municipiul Reghin, str. Republicii nr.1 jud Mureş.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

9. Diverse

Primar 
MARIA PRECUP

Avizat Pentru Legalitate,
Secretar,
BOTA MIRELA MINODORA