Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1208

22-09-17 12:27
din 22.09.2017 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (1) combinat cu art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Reghin pentru data de 28.09.2017, orele 15.00, la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:
 
1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar acordat în conformitate cu prevederile O.G. nr. 82/2001 unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România de pe raza municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

2.  Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit a unui spațiu din imobilul construcție situat în Reghin, str. Gării, nr. 20, jud. Mureș, aparținând domeniului public al Municipiului Reghin, către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Mureș.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

3. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare Liceului Tehnologic ”Petru Maior” Reghin asupra apartamentului nr. 109, cu destinația locuință de serviciu, situat în Reghin, b-dul Unirii, nr. 57, jud. Mureș și darea acestuia în administrarea Liceului Tehnologic ”Lucian Blaga” Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

4. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare Școlii Gimnaziale ”Florea Bogdan” Reghin asupra apartamentului nr. 51, cu destinația locuință de serviciu, situat în Reghin, b-dul Unirii, nr. 57, jud. Mureș și darea acestuia în administrarea Liceului Tehnologic ”Petru Maior” Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartiment Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unor spații către Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoară” Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

6.  Proiect de hotărâre privind mandatarea d-lui Pădurean Mihai – consilier local, ca reprezentant al Municipiului Reghin în Adunarea generală ordinară a acționarilor SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureș din data de 05.10.2017.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

7.  Proiect de hotărâre privind acordul Municipiului Reghin, în calitate de proprietar și concedent, în vederea realizării lucrărilor de renovare și reabilitare a imobilului situat în Reghin, str. Iernuțeni, nr. 140 și compensarea contravalorii acestor lucrări cu redevența datorată conform contractului de concesiune nr. 12986/2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

8.  Proiect de hotărâre privind încuviințarea realizării lucrărilor de deviere și protejare a rețelei de telecomunicații în dreptul imobilului situat pe str. Ierbuș, nr. 37, pe teren aparținând domeniului public al Municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

9.  Proiect de hotărâre privind modificarea pct. 1 și 2 al Anexei la HCL Reghin nr. 17/08.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Reghin în Consiliile de administrație la unitățile de învățământ cu personalitate juridică din municipiul Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic
    Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

10. Diverse
PRIMAR,                                              
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA