Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.13

23-01-18 18:13

Din 23.01.2018 privind modificarea art.2, alin(1) din HCL Reghin nr.119/29.06.2017 privind aprobarea Regulamentului de acordare a sprijinului financiar de la Bugetul Local al municipiului Reghin unităților de cult din municipiul Reghin, aparținând cultelor religioase recunoscute din România

Consiliul Local al Municipiului Reghin, Județul Mureș,
Având în vedere:
•Raportul de specialitate nr.481/08.01.2018 al Compartimentului Juridic;
•Prevederile HCL Reghin nr.119/29.06.2017 privind aprobarea Regulamentului de acordare a sprijinului financiar de la Bugetul Local al municipiului Reghin unităților de cult din municipiul Reghin, aparținând cultelor religioase recunoscute din România;
•Prevederile HCL Reghin nr.176/26.10.2017 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Horvath Daniel Alexandru, din partea UDMR, ca urmare a demisiei;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale Hotărârii de Guvern nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se modifică art.2, alin(1) din HCL Reghin nr.119/29.06.2017 privind aprobarea Regulamentului de acordare a sprijinului financiar de la Bugetul Local al municipiului Reghin unităților de cult din municipiul Reghin, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, în sensul înlocuirii d-lui Horvath Daniel Alexandru - membru titular cu dl.Kelemen Szabolcs.p - consilier local


Art.2. Toate celelalte prevederi ale HCL Reghin nr.119/29.06.2017 rămân neschimbate și se aplică în mod corespunzător.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Juridic, Biroul Administrație Publică Locală, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată către: Instituţia Prefectului Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Persoana desemnată, Compartimentul Juridic, Biroul Administrație Publică Locală și va fi afișată.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER,  
PUI DRAGOȘ-CRISTIAN 


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA