Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.12

23-01-18 18:12

Din 23.01.2018 privind aprobarea realizării demersurilor legale de închiriere a imobilelor situate în municipiul Reghin, str. Școlii, nr. 3, str. Călărașilor, nr. 5 și str. Republicii, nr. 16, jud. Mureș, în care funcționează Școala Gimnazială ”Augustin Maior” Reghin și Grădinița cu Program Normal nr. 1 Reghin

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud.Mureş;
Având în vedere:
Adresa Parohiei Evanghelice CA Reghin nr.246/08.12.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Reghin nr.60471/08.12.2017 ;
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr.518/08.01.2018, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (4) lit. a) și alin. (6) lit. a) pct. 1 coroborat cu art. 45 alin. (1), precum și precederile art.55, alin.9 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. (1) Se aprobă realizarea demersurilor legale de închiriere a imobilelor situate în municipiul Reghin, str. Școlii, nr. 3, str. Călărașilor, nr. 5 și str. Republicii, nr. 16, jud. Mureș, în care funcționează Școala Gimnazială ”Augustin Maior” Reghin și Grădinița cu Program Normal nr. 1 Reghin, pe o perioadă de 5 ani .
        (2) Închirierea se va realiza în condițiile contractului de închiriere cadru – Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
        (3) Datele de identificare ale imobilelor indicate la alin. (1) sunt cuprinse în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Se aprobă cuprinderea și alocarea în bugetul local al Municipiului Reghin a sumei reprezentând valoarea chiriei imobilului menționat la art.1, în cuantum de 15.000 lei/lună.


Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Reghin – d-na Precup Maria, cu semnarea contractului prevăzut la art.1, alin.(2).


Art.4. (1)Se constituie Comisia mixtă pentru stabilirea lucrărilor de reparații capitale la imobilele care fac obiectul închirierii în următoarea componență :
•Dl. Marian Ovidiu Mihai - Consilier local
•D-na Demeter Maria - Consilier local
•Dl. Rus Dan Dorul - Consilier local
•Dl.Cengher Ionuț-Ovidiu - Consilier local
•Dl. Holircă Valer - Șef serviciu UAT în cadrul aparatului de specialitate al Primarului
•D-na Ciolocoiu Cristina Bianca - Directorul Școlii Gimnaziale ”Augustin” Maior Reghin
•Dl. Zey Yohann - Preotul Parohiei Evanghelice CA Reghin
        (2) Se aprobă atribuțiile principale ale Comisiei mixte conform Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Juridic, Serviciul Buget Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, precum si Comisia mixtă desemnată.


Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată către: Instituţia Prefectului Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Juridic, Compartimentul Audit Intern, Serviciul Buget Contabilitate,  Parohia Evanghelică CA Reghin, persoanele nominalizate la art.4 și va fi publicat pe site-ul Primăriei.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER,  
PUI DRAGOȘ-CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Descarca:
Anexele 1, 3    
Anexa 2