Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.10

23-01-18 18:10

Din 23.01.2018 privind aprobarea prelungirii Contractului de Asociere nr. 3449/16.02.2015 dintre Municipiul Reghin şi Asociaţia „Fanfara Municipiului Reghin”

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud.Mureş;
Analizând Raportul de Specialitate comun al Compartimentului Juridic și al Serviciului Buget Contabilitate nr. 1948/16.01.2018, precum şi Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
Având în vedere adresa Asociaţiei „Fanfara Municipiului Reghin” înregistrată la instituţia noastră sub nr. 1898/16.01.2018;
În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale- actualizată;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 4 și alin. (7) lit. a) coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă prelungirea Contractului de Asociere nr. 3449/16.02.2015 dintre Municipiul Reghin şi Asociaţia „Fanfara Municipiului Reghin”, pe o perioadă de 1 (un) an, respectiv până la data de 31.01.2019, potrivit Actului adițional - anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. (1) Se aprobă alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul local al municipiului Reghin, pentru anul 2018 Asociaţiei „Fanfara Municipiului Reghin”, necesară realizării în comun a activităţilor culturale ocazionate de desfăşurarea unor evenimente ce necesită participarea autorităţii publice locale.
        (2) Suma necesară realizării în comun a activităţilor culturale ocazionate de desfăşurarea unor evenimente ce necesită participarea autorităţii publice locale precizată la alin. (1) se va cuprinde în bugetul local al Municipiului Reghin pentru anul 2018.


Art.3. Toate celelalte prevederi ale contractului rămân și pe mai departe neschimbate și se aplică în mod corespunzător.


Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul Buget Contabilitate și Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, precum și Asociația ”Fanfara Municipiului Reghin”.


Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la Instituţia Prefectului Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Asociaţia „Fanfara Municipiului Reghin”, Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Juridic, afişare. 


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER,  
PUI DRAGOȘ-CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Descarca: Anexa