Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.9

23-01-18 18:09

Din 23.01.2018 privind aprobarea neexercitării dreptului de preempţiune prevăzut de art. 4 alin. (8) din Legea nr. 422/2001 pentru parte din imobil - ap. nr. 4 - înscris în CF nr. 50162-C1-U5/Mun. Reghin - spațiu de locuit - situat în municipiul Reghin, P-ța Petru Maior, nr. 55, jud. Mureş

Consiliul Local al municipiului Reghin;
Având în vedere adresa d-nei Nagy Magdolna înregistrată la instituţia noastră sub nr. 990/10.01.2017 cu documentele însoțitoare;
Văzând Raportul de specialitate nr. 1764/16.01.2018 al Compartimentului Juridic, precum şi Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Reghin; 
În baza dispoziţiilor art. 4 alin. (8) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1) coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă neexercitarea dreptului de preempţiune de către Municipiul Reghin pentru parte din imobil - ap. nr. 4 - înscris în CF nr. 50162-C1-U5/Mun. Reghin - spațiu de locuit - situat în municipiul Reghin, P-ța Petru Maior, nr. 55, imobil înregistrat în evidenţele Ministerului Culturii și Identițății Naționale – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Mureş ca monument istoric, cod LMI: MS-II-m-B-15773 „Casă Roesler”.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează  Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la Instituţia Prefectului Judeţul Mureş; Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Juridic, dna Nagy Magdolna, afişare, publicare pe site-ul instituției.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER,  
PUI DRAGOȘ-CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA