Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.8

23-01-18 18:08

Din 23.01.2018 privind încuviințarea realizării lucrărilor de amenajare și extinderea podețului existent în dreptul imobilului situat pe str. Subcetate, F.N. pe teren aparținând domeniului public al Municipiului Reghin

Consiliul Local al municipiului Reghin, jud. Mureş;
Analizând Raportul de specialitate nr.1894 din 16.01.2018 al Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările  și completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. c) și a art. 45 alin. (2) lit. e)  din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE


Art.1. Se încuviințează executarea de către S.C GALAX CONST S.R.L. – pe cheltuiala sa exclusivă - a lucrărilor de amenajare și extindere podeț peste șanț pluvial, pe teren aparținând  domeniului public al Municipiului Reghin, în dreptul imobilului situat pe strada Subcetate, FN, cu respectarea proiectului tehnic - anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. (1) Prezenta hotărâre constituie acordul proprietarului pentru realizarea lucrărilor de investiție menționate la art.1, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind executarea lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare.
        (2) Acordul proprietarului nu constituie act de autorizare a executării lucrărilor, beneficiarul fiind obligat a obține avizele, acordurile și autorizațiile necesare, conform legii.


Art.3. Lucrările de investiție menționate la art. 1 vor fi cuprinse în patrimoniul Municipiului Reghin.


Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat și Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, SC Galax Const SRL, afişare. 


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER,  
PUI DRAGOȘ-CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA