Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.6

23-01-18 18:06

Din 23.01.2018 privind aprobarea operațiunii cadastrale de majorare a suprafeței imobilului - teren aferent Terenului de fotbal Apalina, situat în Reghin, str. Arenei, fn Consiliul Local al municipiului Reghin, jud. Mureş;

Analizând Raportul de specialitate nr. 259/16.01.2018, al Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat privind aprobarea operațiunii cadastrale de majorare a suprafeței imobilului - teren aferent Terenului de fotbal Apalina, situat în Reghin, str. Arenei, fn, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin;
În baza dispoziţiilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului  de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. c) şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE


Art.1 Se aprobă operațiunea cadastrală de majorare a suprafeței imobilului - teren aferent Terenului de fotbal Apalina, situat în municipiul Reghin,  str. Arenei, fn, de la 11000 mp la 12080 mp, conform documentației cadastrale - anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2 Prezenta hotărâre se va depune la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Reghin în vederea efectuării înscrierilor în Cartea Funciară.


Art.3 Se modifică inventarul domeniului public al Municipiului Reghin însușit prin HCL 23/2001, corespunzător celor menționate la art. 1 din prezenta hotărâre.


Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.5 Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, afişare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER,  
PUI DRAGOȘ-CRISTIAN 


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA