Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.4

16-01-18 14:04

Din 16.01.2018 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular acreditat de pe raza municipiului Reghin, pentru anul școlar 2018-2019

Consiliul Local al municipiului Reghin, județul Mureș;
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Învățământ, Cultură, Sport nr.62.446/27.12.2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Reghin;
Având în vedere adresa Inspectoratului Școlar Județean Mureș nr. 12.640/15.12.2017 înregistrată la instituția noastră sub nr. 61.809/19.12.2017;
În conformitate cu prevederile art. 61 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale -cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 31 din Ordinul M.E.N.C.Ș. nr. 5777/22.11.2016 privind aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi autorizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform, în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018/2019;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 1 coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular acreditat de pe raza municipiului Reghin, pentru anul  școlar 2018-2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Reghin prin Compartimentul Învățământ, Cultură, Sport din cadrul aparatului de specialitate.


Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului Judeţul Mureş; Primarul Municipiului Reghin; Inspectoratul Școlar Județean Mureș; Compartimentul Învățământ, Cultură, unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Reghin; spre afişare; spre publicare pe site-ul Primăriei.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ             
CONSILIER,
PUI DRAGOȘ CRISTIAN                     

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Descarca: Anexa