Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.225

23-11-17 08:25

Din 23.11.2017 Privind aprobarea modalității de finanțare a serviciilor sociale, care au fost identificate și sunt necesare să fie finanțate la nivelul Municipiului Reghin

Consiliul Local al municipiului Reghin;
Analizând Raportul de specialitate nr.51373/23.10.2017  a  Serviciului   Asistenţă Socială , precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin;
Având în vedere prevederile : 
-art.136, alilin.2 dinLegea nr.292/2011 – legea asistenţei sociale;
-Anexa nr.2 din  Legea nr.98 din 19 mai 2016 – legea privind achizițiile publice
În temeiul prevederilor art.36, alin.1 și 6, lit.a, pct.2 , art.45 şi art.115,alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,  republicată;


HOTĂRĂŞTE;


Art.1.- Se aprobă modalitatea  de finanțare  a serviciilor sociale, care au fost  identificate și sunt necesare să fie finanțate  la nivelul Municipiului Reghin, prin aplicarea  procedurilor simplificate pentru atribuirea contractelor de achiziție publică a serviciilor sociale,  prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice .


Art. 2.- Se aprobă modelul cadru a Caietelor  de sarcini pentru contractarea serviciilor sociale, conform Anexelor nr.1-7, care  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.3.-Se aprobă modelul cadru al Contractului de servicii sociale, conform Anexei nr.8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.4.-Cu data prezentei se abrogă  HCL nr.71 și 73 din 30.09.2016 și HCL nr.80/20.10.2016.


Art.5.- Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul  Asistenţă Socială şi Serviciul  contabilitate, buget, CFP, casierie, Biroul Achiziții Publice.


Art.6.-Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Mureş;
-Primarul municipiului Reghin;
-Serviciul Asistenţă Socială;
-Serviciul Contabilitate, Buget, CFP, Casierie ;
-Compartimentul Juridic;
-Biroul Achiziții Publice.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
KELEMEN SZABOLCS
CONSILIER,


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Descarca: Anexe HCL Reghin nr.225/23.11.2017