Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.228

23-11-17 08:28

Din 23.11.2017 privind aprobarea Planului de deszăpezire pentru iarna 2017-2018

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud.Mureş;
Analizând Raportul de specialitate comun al Compartimentului Juridic și al Secției Drumuri și Poduri nr. 58320/16.11.2017, precum și avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Reghin;
În conformitate cu:
- prevederile Ordinului nr. 289/2170/2013 pentru aprobarea reglementărilor tehnice ”Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, ”indicativ AND 525-2013 – cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale – cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor – cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 19  coroborat cu art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală - republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă Planul de deszăpezire pentru iarna 2017-2018 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Reghin, Secția Drumuri și Poduri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, precum și Comandamentul Local pentru deszăpezire, combaterea poleiului și a altor fenomene meteorologice periculoase, specifice sezonului de iarnă numit prin Dispoziția Primarului Municipiului Reghin nr. 1465/16.11.2017.


Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituția Prefectului - Județul Mureș, Primarul Municipiului Reghin, Secția Drumuri și Poduri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, Comandamentul Local pentru deszăpezire numit prin Dispoziția Primarului Municipiului Reghin nr. 1465/16.11.2017, afișare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
KELEMEN SZABOLCS
CONSILIER,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Anexă la HCL nr. 228 /23.11.2017