Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.175

28-09-17 11:15

Din 28.09.2017 privind aprobarea trecerii unor imobile - terenuri din domeniul public al Municipiului Reghin în domeniul public al Statului și în administrarea SC CNAIR SA

Consiliul Local al municipiului Reghin, jud. Mureş;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 52325/27.09.2017, al Compartimentului Administrarea Domeniului Public, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin;
În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) și (1^1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesare unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. c),  art. 45 alin. (3), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


HOTĂRĂŞTE


Art.1 Se aprobă trecerea imobilelor - terenuri prevăzute în anexa la prezenta hotărâre din domeniul public al Municipiului Reghin în domeniul public al Statului și în administrarea SC CNAIR SA, pentru investiția de utilitate publică ”Proiect VI de reabilitare drum, lot E, contract 6R14 – Proiectare și execuție DN15, DN15A Tg.Mureș - Reghin – Sărățel”


Art.2 Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.3 Se modifică inventarul domeniului public al Municipiului Reghin însușit prin HCL nr. 23/2001, corespunzător celor menționate la art. 1 din prezenta hotărâre.


Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.5 Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, SC CNAIR SA prin SC CAVYSERVTOP SRL,  afişare. 


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,  
CENGHER IONUȚ-OVIDIU  

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Descarca: Anexe