Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.167

28-09-17 11:07

Din 28.09.2017 privind darea în folosință cu titlu gratuit a unui spațiu din imobilul construcție situat în Reghin, str. Gării, nr.20, jud. Mureș, aparținând domeniului public al Municipiului Reghin, către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Mureș

Consiliul Local al Municipiului Reghin,
Analizând Raportul de specialitate nr.51863/22.09.2017 al Compartimentului Juridic, precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin ;
Având în vedere :
•Adresa APIA - Centrul Judetean Mureș  nr.10953/19.09.2017 înregistrată la instituția noastră sub nr.51563/20.09.2017 ;
•Prevederile art. 874, art.2146 și următoarele din Codul Civil;
•Prevederile art.119 și art.124 din Legea nr.215/2001, republicată și actualizată privind administrația publică locală;
•Prevederile Legii nr.213/1998 actualizată, privind bunurile proprietate publică
În temeiul dispozițiilor art. 36, alin.(2), lit.”c”, alin.(5), lit.”a”, art.45 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE


Art.1. (1) Se aprobă darea în folosință cu titlu gratuit către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Mureș, pentru desfășurarea activității Centrului Local Reghin, a unui spațiu din imobilul construcție situat în Reghin, str.Gării, nr.20, jud.Mureș, aparținând domeniului public al Municipiului Reghin, identificat conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre,  pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii termenului pentru încă 4 luni.

       (2) Atribuirea spațiului se va realiza în condițiile Contractului de comodat - Anexa 2  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2.Se împuternicește Primarul Municipiului Reghin să semneze Contractul de comodat precizat la art. 1.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează: Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Compartimentul Juridic  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.4. Prezenta Hotărâre va fi comunicată către: Instituția Prefectului-Județul Mureș, Primarul municipiului Reghin, APIA Mureș, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Compartimentul Juridic, afișare.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,  
CENGHER IONUȚ-OVIDIU  

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Descarca: Anexe