Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTARÂREA NR.96

26-06-13 12:16

Din 26.06.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare directa a terenurilor din domeniul privat al municipiului Reghin

Consiliul Local al municipiului Reghin, jud. Mures;
Vazând raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Administratie Publica Locala, Relatii cu Publicul, înregistrat sub nr.10597/25.06.2013 precum si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Reghin;
Având în vedere prevederile art. 4 si 10 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale art.1848 din Noul Cod Civil;
În temeiul dispozitiilor art. 36, alin.(2), lit.c) si alin.(5), lit.b) coroborat cu art.123, alin.(3) precum si ale  art.45, alin.1, din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,


HOTARASTE:


Art.1 Se aproba Regulamentul privind procedura de vânzare directa a terenurilor din domeniul privat al municipiului Reghin, din ANEXA care face integranta din prezenta hotarâre.


Art.2 Se mandateaza d-na Maria Precup – primarul municipiului Reghin, sa semneze în numele si pe seama unitatii administrativ teritoriale, contractele de vânzare cumparare si documentatiile cadastrale pentru terenurile care fac obiectul reglementarilor aprobate la art.1.


Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza, primarul municipiului Reghin si membrii comisiei de analiza numiti prin Dispozitia Primarului nr.838/2013.


Art.4 Cu data prezentei se revoca H.C.L. Reghin nr.64/2011 precum si orice alte dispozitii contrare.


Art.5 Prezenta hotarâre se comunica Institutiei Prefectului Judetului Mures, Primarului Municipiului Reghin, precum si membrilor comisie de analiza, afisare, mass-media.


PRESEDINTE DE SEDINTA,      
CONSILIER,       
DEMETER MARIA  


SECRETAR,
CONTRASEMNEAZA,
BOTA MIRELA MINODORA

 

Anexa la HCL nr.96/26.06.2013