Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.3

11-01-13 12:14

DIN 11.01.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013

Consiliul Local al municipiului Reghin, Judeţul Mureş;
Analizând Raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe Locale nr35082/09.01.2013 prin care se propune stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, conform H.G. nr.1309/2012 şi avizul favorabil al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
Având în vedere necesitatea asigurării finantării cheltuielilor publice locale cu termen de plată în prima jumătate a lunii ianuarie 2013, precum si a functionării tuturor institutiilor publice din municipiul Reghin;
În conformitate cu prevederile Titlului IX din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Codului fiscal, şi ale H.G. nr1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013  şi prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art.36 alin. (4) lit.”c”, alin. (2) lit.”c” şi art.115 lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


Art.1 Se stabilesc valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, respectiv amenzile contravenţionale aplicabile contribuabililor persoane fizice şi juridice pentru anul 2013, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2 Se stabilesc taxele pentru utilizarea temporară a locurilor publice din pieţe pentru anul 2013, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.3 Se stabilesc taxele pentru utilizarea temporară a locurilor publice altele decât pieţele, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.4 Se stabilesc alte taxe locale, aşa cum sunt prevăzute în anexa nr.4 capitolele I-IV.
Lista altor taxe locale stabilite prin Hotărârea Consiliului Local care este cea prevăzută în anexa nr.4 capitolele V-VIII.
Anexa nr.4 face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.5 Se stabilesc taxele extrajudiciare de timbru, potrivit prevederilor Legii nr.117/1999, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.6 Se stabilesc tarifele de utilizare temporară a sălilor din incintele caselor de cultură din Municipiul Reghin, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.7 Se stabilesc taxele de paşunat, conform anexei nr.7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.8 Pentru plata cu anticipaţie până la 31 martie 2013a impozitului pe clădiri  şi a impozitului pe teren datorate pe întregul an de către persoanele fizice, se acordă bonificaţie  de 10 %.


Art.9 Prezenta hotărâre se va aplica începând cu data de 01.01.2013, dată la care HCL 95/13.12.2012 se revoca.


Art.10 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Reghin şi toate compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Reghin.


Art.11 Prezenta hotărâre se comunică la Instituţia Prefectului – Mureş, Primarul Municipiului Reghin, compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Reghin, celor interesaţi, mass-media, afişare, site-ul Primăriei.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       
CONSILIER,    
MARIAN OVIDIU MIHAI 


CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR,
BOTA MIRELA MINODORA


Download: Anexe