Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTARÂREA NR.185

17-12-13 11:25

din 17.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014

Consiliul Local al municipiului Reghin, Judeţul Mureş;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe nr.37438/10.12.2013 prin care se propune stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014 şi avizul favorabil al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile Titlului IX din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Codului fiscal, ale H.G. Nr1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013 , cu prevederile OG.92 /2003 privind Codul de procedură fiscală, cu prevederile HG. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Codului de  procedură fiscală și prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art.36  alin. (2) lit.”c”, alin. (4) lit.”c”, art.45 alin.(2) lit.”c” şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE:


Art.1 Se stabilesc valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, respectiv amenzile contravenţionale aplicabile contribuabililor persoane fizice şi juridice pentru anul 2014, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2 Se stabilesc taxele pentru utilizarea temporară a locurilor publice din piețe pentru anul 2014 astfel cum sunt prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.3 Se stabilesc taxele pentru utilizarea temporară a locurilor publice altele decât pieţele, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.4 Se stabilesc alte taxe locale pentru anul 2014 , aşa cum sunt prevăzute în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.5 Se stabilesc taxele extrajudiciare de timbru, potrivit prevederilor Legii nr.117/1999, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.6 Se stabilesc tarifele de utilizare temporară a sălilor din incintele caselor de cultură din Municipiul Reghin, conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.7 Se stabilesc taxele de păşunat pentru anul 2014 , conform anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.8  Sunt scutite de la plata impozitului/taxei pe clădiri toate clădirile utilizate pentru activități social-umanitare de către asociații,fundații și culte. Scutirea se acordă conform prevederilor art.250 alin (1) pct.19 din L.571/2003 privind Codul fiscal  ,cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care se depun  documentele justificative necesare pentru acordarea scutirii.


Art.9 Pentru plata cu anticipaţie până la 31 martie 2014 a impozitului pe clădiri  şi a impozitului pe teren datorate pe întregul an de către persoanele fizice, se acordă bonificaţie de 10 %.


Art.10 Prezenta hotărâre se va aplica începând cu data de 01.01.2014, dată la care se revocă toate dispoziţiile contrare prezentei hotărâri.


Art.11 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Reghin şi aparatul de specialitate al  Primarului Municipiului Reghin.


Art.12 Prezenta hotărâre se comunică  Instituţiei Prefectului – Mureş, Primarului Municipiului Reghin, aparatului de specialitate al  Primarului Municipiului Reghin,  mass-media, afişare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                      
CONSILIER,         
TODORAN AURELIAN    
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

 

Download: Anexe