Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.176

26-10-17 11:16

Din 26.10.2017 privind constatarea încetării de drept, a mandatului de consilier local a domnului HORVATH DANIEL ALEXANDRU, din partea UDMR, ca urmare a demisiei

Consiliul local al municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Având în vedere demisia dlui consilier HORVATH DANIEL ALEXANDRU din calitatea de consilier local, înregistrată la Primăria Municipiului Reghin sub nr. 54738/16.10.2017 (Nr.126/16.10.2017);
Luând în considerare Referatul constatator nr.55032/18.10.2017 intocmit potrivit dispozitiilor art.12 alin.2.  din Legea nr.393/2004-privind Statutul aleșilor locali-cu modificările și completările ulterioare.
Văzând Raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane, salarizare administrativ inregistrat sub nr.55087/18.10.2017 şi avizele  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Reghin;
În conformitate cu dispoziţiile  art. 189 lit.a si art.190 precum din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Reghin, aprobat prin HCL Nr. 106/2008; 
În temeiul dispoziţiilor art. 9 alin.(2), lit.a si  alin.(3) precum şi art.12 din Legea nr. 393/2004  –privind Statutul aleşilor locali- cu modificările și completările ulterioare;
În baza art.45 alin.(1) din Legea  Administraţiei  publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRÂȘTE:


Art.1. Cu data prezentei, se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local, inainte de expirarea duratei normale a mandatului al domnului HORVATH DANIEL ALEXANDRU ales din partea UDMR  la alegerile din iunie 2016, ca urmare a demisiei.


Art.2. Se declară vacant, locul ocupat de către acesta, în Consiliul Local Municipal Reghin, precum şi în cadrul  Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public șI privat al municipiului Reghin, servicii șI comerț.


Art.3 Cu data prezentei se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Reghin nr.2 din 25.06.2016 si  HCL nr. 6/25.06.2016.


Art.4 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Reghin prin Compartimentul de lucru al Consiliului Local.
Art.5 Prezenta  se comunică:  Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş, Primarului Municipiului Reghin, dlui Horvath Daniel Alexandru, UDMR, publicare pe pagina de internet a instituţiei, Afişare. 


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
CENGHER IONUȚ-OVIDIU


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA