Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.174

28-09-17 11:14

Din 28.09.2017 privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin şi Asociația Persoanelor cu Dizabilități Locomotorii din Județul Mureș în vederea organizării și desfășurării evenimentului “Balul Strugurilor” ediția a II-a, ce va avea loc în data de 14 octombrie 2017

Consiliul Local al Municipiului Reghin, județul Mureș,
Analizând Raportul de specialitate comun al Compartimentului Juridic şi al Serviciului Buget Contabilitate înregistrat sub nr. 52272/27.09.2017, precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin ;
Având în vedere adresa Asociației Persoanelor cu Dizabilități Locomotorii din Județul Mureș înregistrată la instituția noastră sub nr. 52162/26.09.2017,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale - actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (7) lit. a) coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. (1) Se aprobă cooperarea dintre Municipiul Reghin şi Asociația Persoanelor cu Dizabilități Locomotorii din Județul Mureș în vederea organizării și desfășurării evenimentului “Balul Strugurilor” ediția a II-a ce va avea loc în municipiul Reghin, în data de 14 octombrie 2017, în condiţiile prevăzute în Convenţia de Cooperare - anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
       (2) Se aprobă cuprinderea și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 6.400 lei în vederea desfășurării în bune condiții a evenimentului menționat la alin.1.


Art.2. Se împuterniceşte d-na Maria Precup - Primarul Municipiului Reghin, cu  semnarea actului prevăzut la art. 1.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează  Serviciul Buget Contabilitate și Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, precum şi Asociația Persoanelor cu Dizabilități Locomotorii din Județul Mureș.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituția Prefectului - Județul Mureș, Primarul municipiului Reghin, Asociația Persoanelor cu Dizabilități Locomotorii din Județul Mureș, Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Juridic, afișare.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,  
CENGHER IONUȚ-OVIDIU  

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Descarca: Anexe