Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.173

28-09-17 11:13

Din 28.09.2017 privind modificarea pct. 1 și 2 al Anexei la HCL Reghin nr. 17/08.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Reghin în Consiliile de administrație la unitățile de învățământ cu personalitate juridică din municipiul Reghin

Consiliul Local al Municipiului Reghin, județul Mures;
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic înregistrat sub nr. 51729/21.09.2017, precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Reghin;
Având în vedere adresa:
-Liceului Tehnologic ”Petru Maior” Reghin nr. 1628/06.09.2017 înregistrată la instituția noastră sub nr. 50367/06.09.2017,
-Liceului Tehnologic ”Lucian Blaga” Reghin nr. 823/05.09.2017 înregistrată la instituția noastră sub nr. 50495/07.09.2017;
Văzând HCL Reghin nr. 17/08.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Reghin în Consiliile de administrație la unitățile de învățământ cu personalitate juridică din municipiul Reghin, modificată prin HCL Reghin nr. 138/27.07.2017 privind modificarea pct.3 al Anexei la HCL Reghin nr. 17/08.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Reghin în Consiliile de administrație la unitățile de învățământ cu personalitate juridică din municipiul Reghin;
În conformitate cu prevederile art. 96 alin. (1) și (2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale –actualizată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.160/2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4619/2014;
În temeiul art.36 alin. (1) și (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.1, alin. (9) coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală – republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art. I. Se modifică pct. 1 și 2 al Anexei la HCL Reghin nr. 17/08.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Reghin în Consiliile de administrație la unitățile de învățământ cu personalitate juridică din municipiul Reghin, după cum urmează:
1. Liceul Tehnologic Petru Maior:

     1. consilier local Demeter Maria
     2.consilier local Danciu Gavril 


2. Liceul Tehnologic Lucian Blaga:

     1. consilier local Marian Ovidiu  Mihai
     2. consilier local Rus Dan Dorul 


Art.II. Anexa la HCL Reghin nr. 17/08.07.2016 se modifică în mod corespunzător conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.III. Toate celelalte prevederi ale HCL Reghin nr. 17/08.07.2016 rămân neschimbate și se aplică în mod corespunzător.      


Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului Județul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, unităţile de învăţământ din municipiul Reghin, Compartimentul Învățământ, Cultură, Sport, Compartimentul Juridic, afişare, publicare pe pagina de internet a instituției.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,  
CENGHER IONUȚ-OVIDIU  

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Descarca: Anexe