Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.172

28-09-17 11:12

Din 28.09.2017 privind încuviințarea realizării lucrărilor de deviere și protejare a rețelei de telecomunicații în dreptul imobilului situat pe str. Ierbuș, nr.37 , pe teren aparținând domeniului public al Municipiului Reghin

Consiliul Local al municipiului Reghin, jud. Mureş;
Analizând Raportul de specialitate nr. 50867 din 15.09.2017 al Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările  și completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. c) și a art. 45 alin. (2) lit. e)  din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE


Art.1. Se încuviințează executarea de către SC KASTAMONU ROMÂNIA SA – pe cheltuiala sa exclusivă - a lucrărilor de deviere și protejare a rețelei de telecomunicații, pe teren aparținând  domeniului public al Municipiului Reghin, în dreptul imobilului situat pe strada Ierbuș, nr.37, cu respectarea proiectului tehnic - anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. (1) Prezenta hotărâre constituie acordul proprietarului pentru realizarea lucrărilor de investiție menționate la art.1, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind executarea lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare.
       (2) Acordul proprietarului nu constituie act de autorizare a executării lucrărilor, beneficiarul fiind dator a obține avizele, acordurile și autorizațiile necesare, conform legii.


Art.3. Lucrările de investiție menționate la art. 1 intră de drept în patrimoniul Municipiului Reghin.


Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat și Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, SC Kastamonu România SA, afişare. 


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,  
CENGHER IONUȚ-OVIDIU  


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA