Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.168

28-09-17 11:08

Din 28.09.2017 privind retragerea dreptului de administrare Liceului Tehnologic ”Petru Maior” Reghin asupra apartamentului nr.109, cu destinația locuință de serviciu, situat în Reghin, b-dul Unirii, nr.57, jud.Mureș și darea acestuia în administrarea Liceului Tehnologic ”Lucian Blaga” Reghin

Consiliul Local al Municipiului Reghin,
Analizând Raportul de specialitate nr.51791/21.09.2017 al Compartimentului Juridic, precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin ;
Având în vedere :
•Adresa Liceului Tehnologic ”Petru Maior” Reghin nr.1759/20.09.2017 înregistrată la instituția noastră sub nr.51621/20.09.2017, respectiv adresa Liceului Tehnologic ”Lucian Blaga” Reghin nr.911/20.09.2017 înregistrată la Primăria Reghin sub nr.51785/21.09.2017  ;
•Prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
•Prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările ulterioare;
•Prevederile HCL Reghin nr.124/15.12.2016 privind retragerea dreptului de administrare Spitalului Municipal ”Dr. Eugen Nicoară” Reghin asupra apartamentului nr. 109 din imobilul – Bloc de locuinţe - situat în municipiul Reghin, b-dul Unirii, nr. 57, jud. Mureş, cu destinaţia locuinţă de serviciu și darea acestuia în administrare Liceului Tehnologic ”Petru Maior” Reghin.
În temeiul dispozițiilor art. 36, alin.(2), lit.”c”, alin.(5), lit.”a”, art.45 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE


Art.1. (1) Se aprobă retragerea dreptului de administrare Liceului Tehnologic ”Petru Maior” Reghin  asupra apartamentului nr.109, cu destinația locuință de serviciu, situat în Reghin, b-dul Unirii, nr.57, jud.Mureș, aparținând domeniului privat al Municipiului Reghin, identificat conform Anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
       (2) Predarea – preluarea locuinței de serviciu menționată la alin.(1) se va realiza în baza unui proces verbal încheiat între parți.


Art.2. (1) Se aprobă darea în administrare Liceului Tehnologic ”Lucian Blaga” Reghin a apartamentului nr.109, cu destinația locuință de serviciu, situat în Reghin, b-dul Unirii, nr.57, jud.Mureș, aparținând domeniului privat al Municipiului Reghin, identificat conform Anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
       (2) Predarea – preluarea locuinței de serviciu menționată la alin.(1) se va realiza în baza unui Protocol încheiat între parți.


Art.3. Cu data prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător prevederile din HCL Reghin nr.124/15.12.2016 privind retragerea dreptului de administrare Spitalului Municipal ”Dr. Eugen Nicoară” Reghin asupra apartamentului nr. 109 din imobilul – Bloc de locuinţe - situat în municipiul Reghin, b-dul Unirii, nr. 57, jud. Mureş, cu destinaţia locuinţă de serviciu și darea acestuia în administrare Liceului Tehnologic ”Petru Maior” Reghinn.


Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează: Serviciul Buget Contabilitate, Serviciul Impozite și Taxe și Compartimentul Juridic, Comisia de predare preluare numita prin Dispoziția primarului, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.5. Prezenta Hotărâre va fi comunicată către: Instituția Prefectului-Județul Mureș, Primarul municipiului Reghin, Liceul Tehnologic ”Petru Maior” Reghin, Liceul Tehnologic ”Lucian Blaga” Reghin, Serviciul Buget Contabilitate, Serviciul Impozite și Taxe, Compartimentul Juridic, Comisia de predare preluare numita prin Dispoziția primarului, afișare.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,  
CENGHER IONUȚ-OVIDIU  

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Descarca: Anexe