Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.139

27-07-17 14:39

Din 27.07.2017 privind aprobarea componenţei delegaţiei Municipiului Reghin care se va deplasa în localitatea Bátonyterenye – Ungaria, în perioada 31 august - 3 septembrie 2017

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud.Mureş;
Având în vedere invitaţia oficială a Primarului oraşului Bátonyterenye-Ungaria transmisă instituţiei noastre și înregistrată sub nr. 46270/27.07.2017;
Analizând Raportul de specialitate comun al Compartimentului Juridic și al Serviciului Buget Contabilitate nr. 46281/27.07.2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale – actualizată, precum și ale H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar  - actualizată, cu  modificările şi completările ulteiorare ;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.e) coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă deplasarea delegaţiei Municipiului Reghin formată din 5 persoane, în localitatea Bátonyterenye - Ungaria, în perioada 31 august – 3 septembrie 2017 la evenimentul „Zilele Orașului Bátonyterenye”, în următoarea componenţă:
1. d-na Maria Precup – Primarul Municipiului Reghin
2. consilier local  - Horea Gheorghe
3. consilier local  - Pui Dragoș
4. consilier local  - Marian Ovidiu Mihai


Art.2. Componenţa delegaţiei stabilite la art.1 va fi completată cu persoane numite prin Dispoziţia Primarului Municipiului Reghin.


Art.3. Drepturile privind deplasarea şi decontarea cheltuielilor aferente sunt cele reglementate de legislaţia în vigoare, urmând a fi suportate din bugetul local al Municipiului Reghin.


Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Buget Contabilitate și Compartimentul Învăţământ, Cultură, Sport din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Învățământ, Cultură, Sport, Compartiment Juridic, persoanele nominalizate la art. 1, Mass-media, afişare, publicare pe site-ul Primăriei.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ                           
CONSILIER, 
PĂDUREAN MIHAI 


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA