Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.140

27-07-17 14:40

Din 27.07.2017 privind modificarea și completarea HCL nr. 106/04.12.2008 de aprobare a Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Reghin

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud. Mureș;
Având în vedere Raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane, salarizare, administrativ înregistrat sub nr. 45815/24.07.2017, prin care se propune modificarea și completarea HCL nr. 106/2008, precum și avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
Potrivit prevederilor art. 40 din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, precum și a art.34 alin.3 din Legea nr.393/2004;
În temeiul prevederilor art.36 pct. 3 lit. a, art.39 alin 1 și art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Art. I – Se modifică și se completează HCL nr. 106/04.12.2008, art. 170 (1) si alin.(2) din cap. V.2. ”Drepturile consilierilor locali”, care va avea următorul cuprins:
”Art. 170 (1) – Pentru participarea la ședințele Consiliului local și ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizație. În perioada 1 iulie 2017 – 31 decembrie 2021 indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de ședințe este de  10% din indemnizația lunară a primarului.
    (2) Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia,  este de o şedinţă de consiliu şi 2 şedinţe de comisii de specialitate pe luna.”


Art. II. – Restul articolelor HCL nr. 106/2008 rămân în vigoare.


Art. III. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Prefectului jud. Mureș; Primarului municipiului Reghin; Secretarului municipiului Reghin; Biroul Resurse Umane, salarizare, administrativ; Serviciul Buget – Contabilitate; consilierilor locali; Compartimentul Consiliul Local; mass – media; afișare, publicare pe site-ul Primăriei.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ                           
CONSILIER, 
PĂDUREAN MIHAI 


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA