Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR. 83

24-05-17 15:03

DIN 24.05.2017 privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin și Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş iniţiată în baza Proiectului “Operativitate în intervenție pentru siguranța comunității”

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud.Mureş;
Analizând Raportul de Specialitate comun al Compartimentului Juridic și al Serviciului Buget Contabilitate nr. 37369/15.05.2017, precum şi Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
Având în vedere adresa M.A.I. - I.P.J. Mureş - Poliţia Municipiului Reghin nr. 407081/28.04.2017 înregistrată la instituţia noastră sub nr. 35703/28.04.2017;
În baza Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române - republicată, a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor – republicată, a HG nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, precum şi a H.G. nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei M.A.I. de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. alin. (2) lit. d) şi e), alin. (6) lit. a) pct. 7 şi alin. (7) lit. a) coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă cooperarea dintre Municipiul Reghin și Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş iniţiată în baza Proiectului “Operativitate în intervenție pentru siguranța comunității”, în condițiile Convenției de cooperare - anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Se aprobă cuprinderea și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 30.000 lei/an necesară realizării activităților concrete care vor fi întreprinse pentru realizarea obiectivelor stabilite în baza Convenției de cooperare prevăzută la art. 1.


Art.3. Se împuterniceşte d-na Maria Precup - Primarul Municipiului Reghin, cu  semnarea actului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.  


Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul Buget Contabilitate și Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, I.P.J. Mureş, Poliţia Municipiului Reghin, Serviciul Buget, Contabilitate, Compartimentul Juridic, afişare. 


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   
CONSILIER  
TUDOR VERONKA    

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA

Anexă la HCL Reghin nr. 83/24.05.2017