Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR. 82

24-05-17 15:02

DIN 24.05.2017 privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin şi Asociaţia ”Csillag” Reghin în vederea organizării şi desfăşurării evenimentului „Színes gyermekvilág (Copilărie colorată)” ce va avea loc în data de 1 iunie 2017

Consiliul Local al Municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Având în vedere adresa Asociaţiei ”Csillag” Reghin nr. 73/04.052017 înregistrată la instituţia noastră sub nr. 36254/04.05.2017 și completată prin adresa înregistrată la instituția noastră sub nr. 37281/12.05.2017;
Analizând Raportul de specialitate comun al Compartimentului Juridic şi al Serviciului Buget Contabilitate înregistrat sub nr. 38051/18.05.2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale - actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. 2 lit. d) și e), alin. (6) lit. a) pct. 5 și 6 și alin. (7) lit. a)coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. (1) Se aprobă cooperarea dintre Municipiul Reghin şi Asociaţia ”Csillag Reghin” în vederea organizării şi desfăşurării evenimentului „Színes gyermekvilág (Copilărie colorată)”, ce va avea loc în data de 1 iunie 2017, la Școala Gimnazială ”Alexandru Ceușianu” Reghin, în condiţiile prevăzute în Convenţia de Cooperare - anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
     (2) Se aprobă cuprinderea și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 1.300 (unamietreisute) lei necesară susținerii evenimentului menționat la alin. 1.


Art.2. Se împuterniceşte d-na Maria Precup, Primarul Municipiului Reghin, cu  semnarea actului prevăzut la art. 1.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează  Serviciul Buget Contabilitate şi Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, precum şi Asociaţia ”Csillag Reghin”.


Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată către : Instituţia Prefectului Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Asociaţia ”Csillag Reghin”, Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Juridic, Mass-Media, afişare, publicare pe site-ul Primăriei.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   
CONSILIER  
TUDOR VERONKA    

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA

Anexă la HCL Reghin nr. 82/24.05.2017