Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR. 81

16-05-17 12:11

DIN 16.05.2017 privind aprobarea finanțării din fonduri nerambursabile alocate din bugetul local al Municipiului Reghin pentru anul 2017

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud. Mureş;
Analizând Raportul de specialitate al Serviciului Buget-Contabilitate, Casierie: nr.37304/12.05.2017,  prin care se propune aprobarea  finanțării nerambursabile de la bugetul local al municipiului Reghin a proiectelor selecționate de către Comisia de evaluare și selecționare, Procesul-verbal nr.37020  /10.05.2017 al Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor de finanțare nerambursabilă alocate de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activități nonprofit de interes local, avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general precum și ale H.C.L. nr. 31/2014 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activităţi nonprofit de interes local;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (6) lit.a) pct.1, 5 şi 6 şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:


HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă  finanțarea din fonduri nerambursabile alocate  din  bugetul local  al Municipiului Reghin pentru anul 2017, a proiectelor cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul Buget-Contabilitate, Casierie, Compartimentul Juridic, Compartimentul Învăţământ, Cultură, Sport din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Serviciul Contabilitate-Buget-CFP-Casierie, Compartimentul Juridic, Compartimentul Învăţământ, Cultură, Sport, Biroului Administrație Publică Locală, Relații cu publicul,  afișare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER LOCAL  
TUDOR VERONKA 


CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA


Anexa  la H.C.L. nr. 81/16.05.2017