Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR. 80

16-05-17 12:08

DIN 16.05.2017 privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin şi Asociaţia Advent Kindergarden din România – filiala Reghin în vederea organizării şi desfăşurării evenimentului „ORĂŞELUL COPIILOR – REGHIN”, ediţia a III-a

Consiliul Local al Municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Având în vedere adresa Asociaţiei Advent Kindergarden din România– filiala Reghin nr. 205/11.05.2017 înregistrată la instituţia noastră sub nr. 37187/11.05.2017;
Analizând Raportul de specialitate comun al Compartimentului Juridic şi al Serviciului Buget Contabilitate înregistrat sub nr. 37232/12.05.2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale - actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile HCL Reghin nr. 31/25.02.2014 privind aprobarea  Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activităţi nonprofit de interes local;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. d) și e), alin. (6) lit. a) pct. 1, 4, 5 şi 6 , alin. 7 lit. a) coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală  - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. (1) Se aprobă cooperarea dintre Municipiul Reghin şi Asociaţia Advent Kindergarden din România – filiala Reghin, în vederea organizării şi desfăşurării evenimentului „ORĂŞELUL COPIILOR – REGHIN”, ediţia a III-a, ce  va avea loc în data de 1 iunie 2017, în P-ţa Petru Maior – Parcul Central din municipiul Reghin, în condiţiile prevăzute în Convenţia de Cooperare - anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
     (2) Se aprobă cuprinderea și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 11.500 lei, în vederea susţinerii evenimentului menţionat la alin. 1 din prezenta hotărâre.


Art.2. Pentru buna desfăşurare a evenimentului prevăzut la art. 1, se instituie restricţie temporară de circulaţie a autovehiculelor în P-ţa Petru Maior, în jurul Parcului Central din Municipiul Reghin, în data de 1 iunie 2017, între orele 7,00-19,00.


Art.3. Se împuterniceşte Primarul municipiului Reghin - d-na Precup Maria cu semnarea actului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.


Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează  Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Juridic şi Serviciul Poliţia Locală Reghin din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Asociaţia Advent Kindergarden din România – filiala Reghin, Serviciul  Buget Contabilitate, Compartimentul Juridic, Serviciul Poliţia Locală Reghin, Mass-Media, afişare, publicare pe site-ul Primăriei.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER LOCAL  
TUDOR VERONKA 


CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA


Anexă la HCL Reghin nr. 80/16.05.2017