Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR. 79

16-05-17 12:07

DIN 16.05.2017 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Reghin pentru trim. I anul 2017

Consiliul Local al municipiului Reghin, judetul Mures;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.36.863/10.05.2017 a Serviciului Contabilitate - Buget, prin care se propune aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Primăriei Municipiului Reghin pentru trim. I anul 2017, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin;
Văzând prevederile art. 49 pct.12 din OUG nr.63/30.06.2010 cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
In temeiul dispozițiilor  art. 36 (4) lit.a) combinat cu art.45 (2) lit.a) din Legea 215/2001 - privind administratia publica locală, republicată, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Reghin pentru trim. I anul 2017, conform documentației - anexă  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Contabilitate- Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului jud. Mureş, Primarul municipiului Reghin, Serviciul Contabilitate- Buget, Celor interesaţi, Afişare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER LOCAL  
TUDOR VERONKA 


CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA