Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR. 78

16-05-17 12:04

DIN 16.05.2017 privind rectificarea Bugetului General al UAT Reghin pe anul 2017

Consiliul Local al municipiului Reghin, jud.Mureş;
Având în vedere Raportul de specialitate  a Serviciului Buget Contabilitate, Caserie nr.37.193/10.05.2017, prin care se propune rectificarea Bugetului General al UAT Reghin pe anul 2016, precum şi avizul  Comisiilor de specialitate ale Consiului Local;
Având în vedere prevederile art.19 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată prin OUG nr.63/30.06.2010;
În temeiul art.36 alin. (2) lit b) raportat la alin (4) lit. a) combinat cu art.45 alin (2) lit a) şi art.115 lit b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată:


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului General al UAT Reghin pe anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Reghin prin Serviciul Buget-Contabilitate.


Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului jud.Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Serviciul buget-Contabilitate, celor interesaţi, Mass-media, afişare site-ul Primăriei. 


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER LOCAL  
TUDOR VERONKA 


CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA