Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.77

27-04-17 11:17

DIN 27.04.2017 privind prelungirea termenului de închiriere a locuinței pentru tineri, construită și dată în exploatare prin programele derulate de ANL

Consiliul local al municipiului Reghin, județul Mureș;
Analizând, Raportul  de specialitate nr.35093/25.04.2017, întocmit de către Biroul Administrație Publică Locală, Relații cu Publicul , Procesul –verbal încheiat în data de 25.04.2017 al Comisiei Sociale pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
Având în vedere:
-prevederile art.8, alin.5, 6,7 din Legea nr.152/1998, republicată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile HG nr.251/2016 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, republicată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobată prin HG nr. 962/2001,cu modificările și completările ulterioare;
In temeiul  dispozițiilor art.36, alin.2, lit.d,  alin.6 , lit.a, pct.17, art.45 și art.115, lit. 6 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;


HOTĂRĂȘTE:


Art.1.-Se aprobă prelungirea termenului de  închiriere a  locuinței pentru tineri, construită  și dată în exploatare prin programele derulate prin ANL,  situată în Reghin, str.Libertății bl. 22, ap.11 , pentru o perioadă de un an, locatarului cuprins în Anexa  la prezenta hotărâre.


Art.2.- Prelungirea termenului de închiriere se realizează în condițiile stipulate în Contractul de închiriere adoptat prin HCL Reghin nr.61/27.03.2017.


Art.3.-Cu aducerea la  îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează:  Primarul Municipiului Reghin,Biroul Administrație Publică Locală, Relații cu Publicul, Serviciul Impozite și taxe locale, Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul juridic.


Art.4.-Prezenta  hotărâre se comunică la:
-Instituția Prefectului județul Mureș;
-Primarul Municipiului Reghin;
-Biroul Administrație Publică Locală, Relații cu Publicul;
-Serviciul Impozite și taxe;
-Serviciul Buget Contabilitate;
-Compartimentul juridic;
-Afișare  

       
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER LOCAL                 
MARIAN OVIDIU MIHAI  

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA

Anexa  la HCL nr. 77/27.04.2017