Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR. 76

27-04-17 11:16

DIN 27.04.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile MAI-IUNIE 2017

Consiliul Local al municipiului Reghin, judetul Mureş;
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului de lucru al Consiliului Local nr.34.599/20.04.2017.
Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local aprobat prin HCL nr.106/04.12.2008, precum și avizele  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;
In temeiul  dispozitiilor art.35, art.36, art.41 coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se alege preşedintele de şedinţă al Consiliului Local Municipal Reghin pentru lunile mai-iunie 2017  în persoana dnei consilier Tudor Veronka.


Art.2.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului jud.Mureş;
-Primarul mun.Reghin;
-Dna consilier Tudor Veronka;
-Afişare  


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER LOCAL                 
MARIAN OVIDIU MIHAI  


CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA