Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.180

26-10-17 11:20

Din 26.10.2017 privind aprobarea organizării în municipiul Reghin a evenimentelor ”Fulgi de nea” și ”Vin colindătorii”, care vor avea loc în preajma sărbătorilor de iarnă și alocarea sumelor necesare desfăşurării în bune condiții a evenimentelor

Consiliul Local al municipiului Reghin, județul Mureș;
Analizând Raportul de specialitate comun al Compartimentului Învățământ, Cultură, Sport și al Serviciului Buget-Contabilitate nr. 55233/19.10.2017 precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Reghin;
În baza prevederilor Legii nr. 273/2007 privind finanțele publice locale - cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 4 coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. (1) Se aprobă organizarea de către Municipiul Reghin și Consiliul Local al municipiului Reghin a evenimentului „Fulgi de nea”, care va avea loc în preajma sărbătorilor de iarnă, în municipiul Reghin.
       (2) Se aprobă cuprinderea și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 150.000 lei în vederea susținerii evenimentului menționat la alin. (1), reprezentând cheltuieli aferente evenimentului.


Art.2. (1) Se aprobă organizarea de către Municipiul Reghin și Consiliul Local al municipiului Reghin a evenimentului „Vin colindătorii”, care va avea loc în preajma sărbătorilor de iarnă, în municipiul Reghin.
       (2) Se aprobă cuprinderea și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 20.000 lei în vederea susținerii evenimentului menționat la alin. (1) al art.2 din prezenta hotărâre, reprezentând cheltuieli ocazionate de primirea colindătorilor.


Art.3. Decontarea cheltuielilor prevăzute la art.1 alin. (2) și art.2 alin. (2) din prezenta hotărâre se va face în baza documentelor justificative, în conformitate cu prevederile legale.


Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Serviciul Buget-Contabilitate-Caserie și Compartimentul Învățământ, Cultură, Sport din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş; Primarului Municipiului Reghin; Serviciului Buget Contabilitate; Compartimentului Învățământ, Cultură, Sport; spre afişare; spre publicare pe site-ul Primăriei.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
CENGHER IONUȚ-OVIDIU


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA