Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.181

26-10-17 11:21

Din 26.10.2017 privind aprobarea achiziționării unui număr de 1.400 exemplare din Revista Junior Sport pentru a fi distribuite gratuit în unitățile de învățământ din Municipiul Reghin

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud. Mureș;
Văzând Adresele Asociației Junior Sport înregistrate la Primăria Municipiului Reghin sub nr.51.561/20.09.2017 și 54.985/18.10.2017, raportul de specialitate nr. 55.119/18.10.2017 al Compartimentului Juridic, precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale - actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (6), lit. a), pct. 5 și 6 coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă achiziționarea, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare în materie, unui număr de 1.400 exemplare din Revista Junior Sport, la prețul de 17 lei + TVA, pentru a fi distribuite gratuit în unitățile de învățământ din Municipiul Reghin.


Art.2.  Se aprobă cuprinderea și alocarea din bugetul local a sumelor necesare.

 

Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Achiziții publice, Management proiecte și Serviciul Contabilitate, buget, casierie din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituția Prefectului - Județul Mureș, Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Achiziții publice, Management proiecte și Serviciul Contabilitate, buget, casierie din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, afișare.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
CENGHER IONUȚ-OVIDIU


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA