Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.182

26-10-17 11:22

Din 26.10.2017 privind reaprobarea cofinanțării proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș” cod CCI nr. 2009 RO 161 PR 019 din cadrul POS Mediu Axa 1, continuat prin proiectul „Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș, cod SMIS 2014+106373” de către Municipiul Reghin

Consiliul local al municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Analizând:
•Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziţii Publice, Management de Proiecte din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, înregistrat sub nr.54.713/16.10.2017, prin care se propune privind reaprobarea  cofinanțării proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș” cod CCI nr. 2009 RO 161 PR 019 din cadrul POS Mediu Axa 1, continuat prub proiectul „Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș, cod SMIS 2014+106373” de către Municipiul Reghin;
Având în vedere:
•HCL Reghin nr. 120/28.10.2010 privind aprobarea studiul de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici împreună cu co-finanțarea proiectului, precum și politica tarifară, din cadrul proiectului “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș” din cadrul POS Mediu, de către Municipiul Reghin;
•HCL Reghin nr. 25/25.02.2014 privind actualizarea indicatorilor fizici aferenti proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș”, din cadrul POS MEDIU, precum și avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin.
În temeiul dispozițiilor art.36, alin.(2), lit.b) și alin (4), lit. d), art.39 alin.(1) și art.45   din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


HOTĂRĂŞTE


Art.1. Se aprobă cofinanțarea în continuare a proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș” cod CCI nr. 2009 RO 161 PR 019 din cadrul POS Mediu Axa 1, continuat prin proiectul „Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș, cod SMIS 2014+106373” de către Municipiul Reghin”, în valoare rămasă nevirată de 112.146,94 lei.


Art.2. Cu data prezentei se abrogă orice alte dispoziții contrare .


Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Reghin, președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquainvest Mureș, conducerea SC.Compania AQUASERV SA Tg. Mureș.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului jud. Mureş, Primarul municipiului Reghin, Asociației Intercomunitare Aquainvest Mureș, SC. Compania AQUASERV SA Tg. Mureș, Compartimentul Achiziţii Publice, Management de Proiecte, Afişare, Site-ul Primăriei, celor interesaţi.              


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
CENGHER IONUȚ-OVIDIU


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA