Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.184

26-10-17 11:24

Din 26.10.2017 privind aprobarea preţurilor de referință pentru masa lemnoasă pe picior ce se va recolta din fondul forestier al Municipiului Reghin pentru anul de producție 2018

Consiliul Local al Municipiului Reghin, judetul Mureş;
Văzând Adresa Ocolului Silvic Reghin nr. 1683/29.09.2017 înregistrată la Registratura Primăriei Municipiului Reghin sub nr. 52.798/02.10.2017, Raportul de specialitate nr. 53.858/10.10.2017 al Compartimentului Juridic, precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin;
Analizând prevederile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, precum și Anexele 1-5 ale Deciziei nr. 478/2017 a Directorului general al R.N.P. - ROMSILVA privind aprobarea prețurilor de referință pe specii sau grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionate și natura produselor;
In temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.c) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă preţurile de referință pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează în cursul anului 2018 din fondul forestier al Municipiului Reghin, conform Anexelor 1-5 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Reghin prin aparatul de specialitate, administratorii fondului forestier al Municipiului Reghin.


Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - Județul Mureş,  Primarul Municipiului Reghin, Ocolul Silvic Reghin, afișare.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
CENGHER IONUȚ-OVIDIU


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA