Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.185

26-10-17 11:25

Din 26.10.2017 privind împuternicirea secretarului UAT Municipiul Reghin să semneze toate actele în care Municipiul Reghin este parte și care se încheie în formă autentificată de către notarii publici

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud. Mureș;
Văzând Raportul de specialitate nr. 54.699/16.10.2017 al Compartimentului Juridic, precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (5), lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 617/2016:


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se împuternicește secretarul UAT Municipiul Reghin să semneze toate actele în care Municipiul Reghin este parte și care se încheie în formă autentificată de către notarii publici.


Art.2.  De la data aprobării prezentei hotărâri se abrogă orice prevederi contrare din hotărârile anterioare ale Consiliului Local.


Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Reghin prin aparatul de specialitate, secretarul UAT Municipiul Reghin.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituția Prefectului - Județul Mureș, Primarul Municipiului Reghin, Secretarul UAT Municipiul Reghin, afișare.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
CENGHER IONUȚ-OVIDIU


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA