Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.186

26-10-17 11:26

Din 26.10.2017 privind reorganizarea instituțiilor de cultură, Casa de Cultură ”E. Nicoară” și Casa de Cultură a Tineretului ”G. Enescu”

Consiliul local al municipiului Reghin, Judeţul Mureş,
Analizând Raportul de specialitate nr. 54.893/2017, întocmit de Biroul Resurse Umane, salarizare, administrativ, prin care propune comasarea Casei de Cultură E. Nicoară și Casa de Cultură G. Enescu, instituții subordonate consiliului local Reghin, precum şi avizul comisiilor de specialitate;
Având în vedere:
- Prevederile art. 36  alin.(2) lit. “a” coroborat cu alin. (3) lit “b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale –actualizată, Consiliul local aprobă, la propunerea primarului în condiţiile legii, Statele de Funcţii şi numărul de personal al Aparatului de specialitate al primarului, ale unităţilor şi serviciilor  subordonate;
- Prevederile art. 6 alin. (1) din OUG nr. 118/2006, privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale,potrivit căruia Autorităţile administraţiei publice în subordinea cărora funcţionează aşezămintele culturale, instituţii publice, aprobă pentru acestea, numărul de posturi, statul de funcţii și regulamentul de organizare și funcționare;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 102/2015 privind aprobarea Organigramei aparatului propriu de specialitate al primarului al instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local precum şi a statelor de funcţii ale acestora.
-  Propunerea privind reorganizarea prin comasare a instituțiilor de cultură respectiv:Casa de cultură ”Eugen Nicoară” și Casa de cultură a tineretului ”George Enescu”, înregistrată cu nr. 53072 din 03.10.2017.                

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. b), alin (6) lit. a pct. 7, 8, 9,11,12 şi art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, republicată şi actualizată, privind administraţia publică locală, 


HOTĂRĂŞTE :


Art.1. Se aprobă reorganizarea Casei de Cultură ”Eugen Nicoară” și Casa de Cultură a Tineretului ”George Enescu”, instituții de cultură aflate în cadrul Unității Administrativ Teritoriale Reghin.


Art. 2  (1) Reorganizarea prevăzută la art. 1 se realizează în sensul comasării prin absorbție de către Casa de Cultură ”E. Nicoară”, a activității Casei de Cultură ”G. Enescu” și preluarea personalului existent. 
       (2) Personalul instituției ca urmare a comasării prin absorbție își va desfășura activitatea în sediul Casei de Cultură ”E. Nicoară” din strada Spitalului nr. 11, în subordinea actualului manager, al Casei de Cultură ”E. Nicoară”.


Art. 3. Se aprobă structura organizatorică, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare al Casei de Cultură ”E.Nicoară” ca urmare a absorbției personalului Casei de Cultură a Tineretului ”G. Enescu”, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. 


Art. 4.  Sala de spectacole din cadrul Casei de Cultură a Tineretului ”George Enescu” va avea denumirea de  ”Sala de concerte ”George Enescu”.


Art. 5  Cu data de 01.03.2018, Biblioteca Municipală ”Petru Maior” își va desfășura activitatea în cadrul imobilului Casei de Cultură a Tineretului ”George Enescu” situat în Municipiul Reghin, str. Republicii nr. 2 .


Art. 6 Hotârârea Consiliului Local nr. 102/2015 privind aprobarea Organigramei, a Statelor de Funcții ale aparatului de specialitate al primarului, precum și ale instituțiilor și serviciilor subordonate Consiliului Local Reghin, se modifică și se completează în mod corespunzător.


Art. 7  Cu data prezentei hotărâri se revocă orice alte dispoziţii contrare.


Art. 8. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Reghin, Biroul Resurse Umane, Salarizare, Administrativ, Serviciul Contabilitate Buget, Casierie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, Casa de Cultură ”E. Nicoară”, Biblioteca Municipală ”Petru-Maior”.


Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică la Primarul Municipiului Reghin, Instituţia Prefectului Judeţului Mureş, Serviciul Contabilitate, Buget, Casierie., Biroul Resurse Umane, Salarizare, Administrativ., Casa de Cultură ”E. Nicoară”, Casa de Cultură ”G. Enescu” , Biblioteca Municipală ”Petru Maior”, Afișare.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
CENGHER IONUȚ-OVIDIU


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA