Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.178

26-10-17 11:18

Din 26.10.2017 privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin şi Clubul de Dans Sportiv ”Dansul Viorilor” Reghin în vederea organizării și desfășurării celei de-a XII-a ediții a evenimentului ”Cupa Mirona” ce va avea loc în data de 28 octombrie 2017

Consiliul Local al Municipiului Reghin, județul Mureș,
Analizând Raportul de specialitate comun al Compartimentului Juridic şi al Serviciului Buget Contabilitate înregistrat sub nr. 55219/19.10.2017, precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin ;
Având în vedere adresa Clubului de Dans Sportiv ”Dansul Viorilor” Reghin nr. 7/17.10.2017 înregistrată la instituția noastră sub nr. 54882/17.10.2017 completată prin adresa înregistrată la instituția noastră sub nr. 55212/19.10.2017;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale - actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 6 și alin. (7) lit. a) coroborat cu art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. (1) Se aprobă cooperarea dintre Municipiul Reghin şi Clubul de Dans Sportiv ”Dansul Viorilor” Reghin în vederea organizării şi desfăşurării evenimentului ”Cupa Mirona” aflat la ediția a XII-a, ce va avea loc în municipiul Reghin, în data de 28 octombrie 2017, în condiţiile prevăzute în Convenţia de Cooperare - anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
       (2) Se aprobă cuprinderea și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 25.000 lei necesară în vederea bunei desfășurări a evenimentului precizat la alin.1 din prezenta.


Art.2. Se împuterniceşte d-na Maria Precup - Primarul Municipiului Reghin, cu  semnarea actului prevăzut la art. 1.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează  Serviciul Buget Contabilitate și Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, precum şi Clubul de Dans Sportiv ”Dansul Viorilor” Reghin.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituția Prefectului - Județul Mureș, Primarul municipiului Reghin, Clubul de Dans Sportiv ”Dansul Viorilor” Reghin, Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Juridic, afișare.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
CENGHER IONUȚ-OVIDIU


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA


Anexă la HCL Reghin nr.178/26.10.2017