Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.150

30-08-17 10:50

Din 30.08.2017 privind încuviințarea realizării lucrărilor de construire podeț de acces în dreptul imobilului situat pe str. Pandurilor, nr. 125, pe teren aparținând domeniului public al Municipiului Reghin

Consiliul Local al municipiului Reghin, jud. Mureş;
Analizând Raportul de specialitate nr. 45382 din 01.08.2017 al Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - republicată, cu modificările  și completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se încuviințează executarea de către SABĂU SUSANA – pe cheltuiala sa exclusivă - a lucrărilor de construire podeț de acces, pe teren aparținând domeniului public al Municipiului Reghin, în dreptul imobilului situat pe strada Pandurilor, nr. 125, cu respectarea proiectului tehnic - anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. (1) Prezenta hotărâre constituie acordul proprietarului pentru realizarea lucrărilor de investiție menționate la art.1, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind executarea lucrărilor de construcții – republicată, cu modificările și completările ulterioare.
       (2) Acordul proprietarului nu constituie act de autorizare a executării lucrărilor, beneficiarul fiind dator a obține avizele, acordurile și autorizațiile necesare, conform legii.


Art.3. Lucrările de investiție menționate la art. 1 vor rămâne în patrimoniul Municipiului Reghin.


Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat și Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Sabău Susana, afişare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ            
CONSILIER,          
PĂDUREAN MIHAI

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Descarca:
Anexa