Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.151

30-08-17 10:51

Din 30.08.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - STABILIRE ZONĂ FUNCȚIONALĂ PENTRU AMENAJARE PISCICOLĂ - în extravilanul municipiului Reghin

Consiliul local al municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Având în vedere Raportul de Specialitate nr. 44853 din 19.07.2017 întocmit de Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului privind aprobarea documentaţiei  de  urbanism ,, PUZ’’,  avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin, precum și Procesul -verbal nr. 40275/08.06.2017 privind dezbaterea publică;
În conformitate cu  prevederile:
- art.2, alin (2) din Legea nr. 50/1991***-republicată și actualizată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
- art.25, alin (1), şi art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.
- Legii nr.52/2003- republicată privind transparența decizională în administrația publică.
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin (1), alin (2) lit. “c” şi alin (4) lit. e, alin (5), lit.,,c’’ coroborat cu art. 45 alin. (2) , lit. ,,e’’  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal - STABILIRE ZONĂ FUNCȚIONALĂ PENTRU AMENAJARE PISCICOLĂ, proiect nr.5/2016 elaborat de SC TEKTURA SRL , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Terenul studiat, în suprafata de 83100 mp., este situat în extravilanul Municipiului Reghin, înscris în CF nr.55826 Reghin, nr. cad. 55826 și CF nr.53743 REGHIN, nr. cad. 1597, proprietatea SC GEIGER GROUP ROMÂNIA SRL.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde   Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului Judeţul Mureş, Consiliul Judeţean – Arhitect Şef,  Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, SC GEIGER GROUP ROMÂNIA SRL,  afişare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ            
CONSILIER,          
PĂDUREAN MIHAI

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Descarca:
Anexa