Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.144

30-08-17 10:44

Din 30.08.2017 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Reghin pentru trim. II anul 2017

Consiliul Local al Municipiului Reghin, judetul Mureş;
Analizând Raportul de specialitate nr. 48664/22.08.2017 al Serviciului Buget Contabilitate prin care se propune aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Reghin pentru trim. II anul 2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
Văzând prevederile art. 49 pct.12 din OUG nr. 63/30.06.2010 cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale - cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (4) lit.a) coroborat cu art. 45 alin. (2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al  Municipiului Reghin pentru trim. II anul 2017, conform documentaţiei - anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Buget Contabilitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului Jud. Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Serviciul Buget Caontabilitate, celor interesaţi, Afişare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ            
CONSILIER,          
PĂDUREAN MIHAI

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Descarca:
Anexa 1  
Anexa 2
Anexa 3  
Anexa 4  
Anexa 5