Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR. 95

24-05-17 15:15

DIN 24.05.2017 privind aprobarea desfășurării evenimentului „Zilele Municipiului Reghin” anual, în luna iulie

Consiliul Local al Municipiului Reghin, judeţul Mureş,
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr. 37.891/17.05.2017 privind aprobarea desfășurării evenimentului „Zilele Municipiului Reghin” anual, în luna iulie, precum și avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Reghin;
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (6), lit. a) pct. 4  și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. (1) Se aprobă organizarea de către Municipiul Reghin a evenimentului social-cultural intitulat ”Zilele Municipiului Reghin”, anual într-un week-end din luna iulie, cuprinzând zilele de vineri, sâmbătă și duminică.
     (2) În anul 2017, se aprobă organizarea evenimentul în intervalul 14 – 16 iulie.


Art.2. Manifestările vor avea loc în zona centrală a Municipiului Reghin, respectiv Parcul Central și Piața Petru Maior.


Art.3. Măsurile de organizare și desfășurare a evenimentului urmează a fi concretizate prin act administrativ de autoritate, respectiv prin Dispoziția Primarului.


Art.4. Cu data prezentei se abrogă HCL Reghin nr. 10/08.07.2016.


Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  Comisia de organizare și desfășurare a evenimentului, Compartimentul Achiziții Publice, Management de Proiecte, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Compartimentul Învățământ, Cultură, Sport, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.6. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituția Prefectului - județul Mureş, Primarul Municipiului Reghin,  Compartimentul Achiziții Publice, Management de Proiecte, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Compartimentul Învățământ, Cultură, Sport, Serviciul Poliția Locală a Municipiului Reghin, Poliția Municipiului Reghin, Detașamentul de Jandarmi Reghin, publicare pe site-ul Municipiului Reghin, afişare.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   
CONSILIER  
TUDOR VERONKA    


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA